Elmåler

Overordnede mål
HEF Net A/S vil gennem en effektiv kvalitetsstyring sikre, at målere, fjernaflæsningssystemer og håndtering af tidsserier, der anvendes til energiafregning, er under løbende kvalitetskontrol efter gældende bestemmelser.

Dette for at sikre kunderne en ensartet kvalitet for måling af køb, salg og handel med elenergi og ikke mindst ensartet kundebehandling i forbindelse med måletekniske og afregningstekniske henvendelser.

Kernekompetence
Kerneprocesserne, som er lig med målerafdelingens kernekompetence, kan opdeles i følgende hovedområder:

  •     Administration
  •     Fjernaflæsning
  •     Håndtering og validering af måleudstyr
  •     Kontrolfunktioner
  •     Datahåndtering


Fakta

  •     HEF Nets målerpark er på ca. 145.000 målere og målesystemer.
  •     Nye målere, der indkøbes og opsættes, er typegodkendte og verificerede.
  •     Målerparkens målenøjagtighed styres i henhold til "Bekendtgørelsen om kontrol med elmålere, der anvendes til måling af elforbrug". HEF Net bruger den anbefalede metode "ELMÅLING", som en stor del af den danske elforsyning benytter. Metoden baseres på stikprøvekontrol, faste udskiftningsplaner og løbende kontrolfunktioner.
  •     Alle producenter har kommunikationsudstyr på målerne via fastnet eller GSM.
  •     Alle kunder med et forbrug større end 100.000 kWh har kommunikationsudstyr på målerne via fastnet eller GSM.