Priser

Afregning af elektricitet
Afregning af ydelser leveret fra HEF Net A/S varetages af Energi Nord A/S.

Indplacering i tariffer

  •     A2 (timeafregnet højspændingsmåling 60kV)
  •     B1 (timeafregnet højspændingsmåling 20kV)
  •     B2 (timeafregnet lavspændingsmåling 0,4kV på 20/0,4kV station)
  •     C1 (timeafregnet lavspændingsmåling 0,4kV ved forbruger)
  •     C2 (acontoafregnet)


Årsforbrug mindre end 100.000 kWh
Kunder placeret i dette interval er typisk privatkunder samt mindre erhvervsdrivende.

Elforbruget afregnes 1 gang årligt ved at aflæse elmåleren. Aflæsningen foretages ved fjernaflæsning af måleren, eller ved at Energi Nord fremsender et selvaflæsningsbrev, eller ved et besøg af en af HEF Nets egne aflæsere.

I løbet af forbrugsåret betales for et acontoforbrug, fordelt på 4 acontorater. Acontoraterne beregnes på baggrund af et forventet årsforbrug, typisk med afsæt i det seneste års forbrug. Men sker der forbrugsændringer, kan acontoraternes størrelse altid ændres ved henvendelse til Energi Nord Kundeservice på tlf. 7015 1670. Foretag gerne en aflæsning af elmåleren, inden du ringer.

Den forbrugte elektricitet afregnes efter en enhedssats, som er sammensat af de priselementer, der indgår i leverancen i det pågældende tidsrum. Enhedssatsen indeholder følgende elementer:

  •     El
  •     PSO-afgift og systemafgift (offentlige forpligtelser, såsom reserveberedskab, forskning og udvikling m.m.)
  •     Nettarif til overordnet net (400 og 150 kV)
  •     Nettarif til HEF Net A/S (60, 20 og 0,4 kV)


Hertil kommer betaling af en fast afgift pr. afregningsmåler samt statsafgifter og moms.

Aftagenummer
I forbindelse med det frie elmarked er der begrebet aftagenummer. Nummeret henviser til elmåleren i dit hus. Læs mere om aftagenummeret.